2019. gada 15. dec.

KONKURSS


          No Jēkabpils PII “Zvaniņš” biedrības “Daibes ilgtspējas centrs ”foto akcijā “Šķiro un samazini? Padalies kā veicās!” piedalījās Kozuliņu un Šumu ģimenes no 10. grupas:2019. gada 25. nov.

PIEREDZES BRAUCIENS UZ LIETUVU
Iekļaujoša izglītība Alitys pirmsskolas izglītības iestādēs
      
          2019. gada no 14. – 18. oktobrim Jēkabpils pilsētas pirmsskolas pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm “Zvaniņš” – Gunta Konovalova, Daiga Kalniņa un no pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” – Sandra Stankeviča, Aija Upīte-Tutane, Skaidrīte Missa apmeklēja Lietuvas pilsētu Alitys, kur Erasmus+ projekta “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” ietvaros ēnoja Lietuvas pirmsskolas iestāžu kolēģu darbu un pieredzi iekļaujošas izglītības jomā.
      Pedagogu darbu ēnojām vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs - “Alytus kindergarten Volungele”, “Šaltinelis” un “Nykštukas”.
          Pirmsskolas izglītības iestādē “Volungele” ir iekļauti bērni ar valodas un runas traucējumiem. Ar bērniem katru dienu strādā logopēds, ir ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Šo pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē arī bērni ar speciālām vajadzībām, t.sk. bērns ar autismu, kurš darbojas asistenta uzraudzībā. Iekļautajiem bērniem tiek nodrošinātas individuālās logopēda, mūzikas, mākslas un vingrošanas nodarbības. Plānotas arī speciālā pedagoga nodarbības. Atsevišķā telpā individuālajās nodarbībās tiek izmantota interaktīvā grīda. Pirmsskolas izglītības iestāde strādā no 7:30 līdz 17:30​, no 7:00 līdz 7:30 un no 17:30 līdz 18:00 strādā «pagarinātā grupa».
              Projekta laikā bija iespēja apmeklēt arī pirmsskolas izglītības iestādi “Šaltinelis”. Šobrīd “Šaltinelis” no 145 izglītojamiem apmēram pusei bērnu ir diagnosticēti redzes traucējumi. Pirmsskolas izglītības iestādē (speciāli aprīkotos kabinetos) ar šiem bērniem strādā logopēdi un optometrists. Logopēda kabinets nodrošināts ar interaktīvo tāfeli. Atsevišķi ierīkotas divas telpas, kur vienā atrodas rotaļu istaba, ar lego galdu, bet otrā - datortelpa bērniem. Ir atsevišķa telpa, kur bērns var ieiet un nomierināties, ja ir par kaut ko satraucies. Izglītības iestādē darbojas arī Montessori grupa.
            Pirmsskolas izglītības iestādē Nykštukas” mūsu vizītes laikā bija eksperimentu diena. Bērni visas dienas garumā veica dažādus eksperimentus gan telpās, gan ārā. Interesanti bija tas, ka pirmsskolas izglītības teritorijā ir uzcelta neliela siltumnīcā, kur bērni sēj, laista, novāc ražu – vēro kā no sēkliņas vai stādā izaug kāds dārzenis.
          Visās pirmsskolas izglītības iestādēs ir muzejtelpa, kur vienkopus ir apskatāmi senie darba instrumenti.
          Iepazīstot Lietuvas kolēģu pieredzi iekļaujošajā izglītībā secinām, ka daudzas redzētās darba metodes un paņēmieni ir zināmi un personīgajā darbā pielietoti, bet ir arī jaunas darba metodes, ko izmantosim  savā pedagoģiskajā darbā un iepazīstināsim ar tām citus kolēģus. Jaunu darba metožu izstrādei izmantosim redzētās praktiskās metodes: smilšu rotaļmetodi, mūzikas, vadošās intelektuālās sfēras  (pēc H.Gārdnera) aktualizēšanu. Ļoti svarīgi iekļaujošās izglītības realizēšanai ir:  vides pielāgošana individuāli katram bērnam ar speciālām vajadzībām,  asistents bērnam vai skolotāja palīgs, speciālistu komandas darbs un individuālas nodarbības.
          

                                                            Lietuvas mobilitātes dalībnieču vārdā : S.Stankeviča                   

2019. gada 24. sept.

MIĶEĻDIENAS GADATIRGUSKolektīva vārdā vadītāja Silvija Bērziņa

            Ar 2019. gada septembri Jēkabpils Izglītības pārvaldes, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 2. vidusskolas, PII “Auseklītis” un PII “Zvaniņš” pedagogi, speciālisti un izglītības jomas administratīvie darbinieki iesaistījās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības mobilitātes projektā “Iekļaujošas izglītības starptautiskās pieredzes attīstīšana” realizācijā. Programmas  mērķis veicināt izglītības modernizāciju un internacionalizāciju, piedalīties profesionālās pilnveides kursos un apmācībās ārpus valsts, apgūt jaunas darba metodes iekļaujošā izglītībā, pilnveidot savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi.
    Saskaņā ar projektā plānoto dalībnieki piedalīsies šādās aktivitātēs – darba ēnošana un strukturēti kursi un apmācības ārpus valsts. Darba ēnošanas mobilitātes tiek paredzētas sešās valstīs – Lietuvā, Kiprā, Turcijā, Rumānijā, Portugālē un Francijā, lai projektā iesaistītie dalībnieki gūtu pēc iespējas plašāku un atšķirīgāku ieskatu dažādu valstu pieredzē iekļaujošas izglītības jomā. Apmācības/kursi tiek plānoti  četrās valstīs – Itālijā, Vācijā, Čehijā un Portugālē. Speciālisti apmeklēs un iepazīs pedagogu darbu gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan dažāda līmeņa skolās (laukos un pilsētā), kā arī iepazīsies ar iekļaujošās izglītības atbalstu pašvaldību līmenī. Kopumā projektā piedalīsies 32 dalībnieki.
       Lai gan starptautisko dokumentu un nacionālo normatīvo aktu līmenī mūsu valsts atzīst iekļaujošu izglītību kā vienu no izglītības prioritātēm, tomēr attieksmes maiņa pretī iekļaujošai sabiedrībai un iekļaujošai izglītībai ir pārāk lēna, trūkst izpratnes par iekļaujošas izglītības nepieciešamību un nozīmi.  Tāpēc ļoti pozitīvi ir tas, ka projekta realizēšanas gaitā speciālisti klātienē iepazīsies ar dažādu valstu praktisko darba pieredzi iekļaujošā izglītībā, mācību un darba metodēm, dažādu institūciju sadarbības formām, kļūs zinošāki, pilnveidos savas prasmes kā atbalstīt un palīdzēt  ikvienam skolēnam, kā risināt dažādas problēmas, kā veidot atbalstošu klases un skolas vidi.
Projekta darbības ilgums: līdz 2021. gada 30.jūnijam
Projektu finansē: Eiropas Savienība

Erasmus + projekta koordinators:  S.Safronova